SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BLOCK A

MẶT BẰNG TỔNG THỂ BLOCK A

 

The GoldView_Block A Tầng 6 The GoldView_Block A1 Tầng 7-24 The GoldView_Block A2 Tầng 7-24 The GoldView_Block A3 Tầng 7-24 The GoldView_Block A Tầng 25-33

 

MẶT BẰNG THIẾT KẾ CĂN HỘ BLOCK A

Tháp A-01 Tháp A-02 Tháp A-03 Tháp A-04 (da thay doi) Tháp A-05 (bo sung) Tháp A-06 Tháp A-07 Tháp A-08 Tháp A-09 Tháp A-10 Tháp A-11 Tháp A-12 Tháp A-13